Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z naszej strony, wpisz swój mail:


Pogoda

Statystyki

Ilość osób na stronie : 4
Dzisiaj odwiedziło : 7
Wejść na stronę : 688247
Ilość artykułów : 137
Ilość zdjęć w galerii : 1090
Ilość filmów : 172
Ilość łowisk : 28
Dodanych ogłoszeń : 180
Komentarzy : 312

Więcej
My na allegro


Najnowsze artykuły

Czerwcowe wspomnienia

I w końcu nastał dzień który każdy z nas uwielbia najbardziej, czyli zasiadkę czas zacząć.  Zamysł zasiadki zrodził się wraz z moim przyjacielem z Teamu Jarem, na początku

czytaj więcej

Żwirowe podejście

Wróćmy do cieplejszej części sezonu, mamy sierpień zbliża się czas moich urodzin. A jak wiadomo niema nic piękniejszego dla karpiarza jak wypad na Kameralną Żwirownie w poszukiwaniu

czytaj więcej


Ankiety

Gdzie łowisz najczęściej karpie?

Głosów : 353
Sprzęt karpiowy
Sygnalizator brań MF-213+

Od jesieni 2013 r. firma Monster Fishing wprowadziła do sprzedaży sygnalizator o symbolu MF-213+ w wersji z transmisją danych do centralki. Nowością wyróżniającą sygnałek jest alarm antykradzieżowy. MF-213+ posiada ponadto: wymienny kolorowy panel przedni, kolor LED do wyboru, funkcje Drop Back i Night Light, pełną regulację głośności, tonów, czułości. Jest całkowicie wodoodporny.

monsterfishing.pl
Shimano Protection Mat

Dobrze zaprojek- towana mata, z wysokimi, zaokrąglonymi brzegami. Dwa mocne pasy wzmacniają konstrukcję i umożliwiają spakowanie maty do worka, co ułatwia jej transport i przechowywanie

www.shimano-eu.com/

Regulamin publikacji reklam

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Portal – serwis internetowy PowerCarp, dostępny pod adresem http://www.powercarp.pl/ lub http://www.portalkarpiowy.pl/, bądź pod innymi adresami, będącymi ich kontynuacją albo uzupełnieniem

Reklama – materiał reklamowy, przekazywany przez Reklamodawcę do publikacji w portalu

Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca publikację reklamy w portalu

Administrator – osoba upoważniona przez właściciela portalu do zarządzania portalem, w tym do przyjmowania zleceń na publikację reklamy w portalu

1. Przyjmowanie i publikacja reklam w portalu odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie złożonego przez Reklamodawcę zamówienia lub umowy z nim zawartej.

2. Przekazanie przez Reklamodawcę materiałów reklamowych do publikacji w portalu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptację jego postanowień. Roszczenia wynikające z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane.

3. W przypadku zawarcia umowy na publikację reklam w pierwszej kolejności stosuje się jej postanowienia.

4. Zamówienie na publikację reklamy powinno zawierać następujące informacje:

1) rodzaj zamówionej reklamy;

2) proponowaną datę rozpoczęcia emisji;

3) adres internetowy do podlinkowania reklamy (jeżeli jest potrzebny w przypadku danego rodzaju reklamy);

4) oświadczenie zawierające informację o zapoznaniu się z Regulaminem zamieszczania reklam w portalu PowerCarp;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dostarczonych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody lub nie wyrażaniu zgody na wykorzystanie tych danych do celów marketingowych;

6) termin płatności;

7) dane dotyczące firmy, w tym: numer NIP i Regon;

8) kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia;

9) pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Reklamodawcy.

5. Druk zamówienia dostępny jest na dole tej strony.

6. Wszelkie odstępstwa od wymagań określonych w specyfikacji technicznej dopuszczalne są jedynie za zgodą Administratora i na ryzyko Reklamodawcy.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość oznaczenia materiałów reklamowych w sposób, zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako reklamy.

8. Zamówienie powinno być złożone na formularzu za pomocą poczty elektronicznej na adres info@powercarp.pl nie później niż na 4 dni robocze przed planowaną datą publikacji reklamy w portalu.

9. Zamówienie może być złożone na innym druku, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 4.

10. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu powoduje nie zamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy pełnymi kosztami jej publikacji.

11. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Administratora jest równoznaczne z zawarciem umowy o jego realizację.

12. Jeżeli nie jest możliwa publikacja reklamy w terminie określonym przez Reklamodawcę, Administrator zaproponuje Reklamodawcy inny, najbardziej zbliżony termin.

13. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu dostarczenia materiałów oraz wszelkie inne uchybienia formalne przy zamówieniu, zwalniają Właściciela portalu z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

14. Zmiany w zamówieniu przekazywane są nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem publikacji reklamy w portalu w formie pisemnej, zawierającej dokładny opis planowanych zmian.

15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, Reklamodawca ma prawo wymiany odrzuconego materiału reklamowego na swój koszt, zaś termin publikacji ulega przedłużeniu co najmniej o okres przeznaczony na dostarczenie właściwych materiałów reklamowych.

16. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 14, Administrator ma prawo odmowy publikacji zmian w portalu, zaś Reklamodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.

17. Specyfikacja techniczna reklam dostępna jest na dole tej strony. W przypadku braku możliwości technicznych opublikowania reklamy w zamówionej formie (np. rozmiar reklamy lub wielkość pliku), Administrator może dokonać zmiany jej wielkości lub rozmiaru albo żądać od Reklamodawcy przesłania materiału reklamowego w innej formie.

18. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz informacje, dane, fragmenty utworów, wizerunki oraz inne elementy materiałów reklamowych nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych oraz jest on uprawniony do posługiwania się nimi.

19. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

20. Reklamodawca oświadcza, że przyjmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci i zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie właściciela portalu, w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

21. Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i jakość materiałów reklamowych względem osób trzecich, a także pokrywa koszty związane z zaspokojeniem ich roszczeń, jeżeli ich prawa zostały naruszone wskutek opublikowania lub innego wykorzystania reklamy.

22. Właściciel portalu ponosi wobec Reklamodawcy odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi reklamowej, powstałe z winy właściciela portalu. Odszkodowanie z tytuły wyrządzonej szkody nie może jednak przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie reklamy zgodnie z zamówieniem.

23. Właściciel portalu ma prawo, bez szczegółowego uzasadnienia, wstrzymać lub odmówić publikacji reklamy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z jej treści wynika, że narusza ona przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, narusza prawa osób trzecich, nie odpowiada wymogom technicznym lub przedmiotowi działalności portalu albo jest sprzeczna z interesem właściciela portalu.

24. Rezygnacja z zamówienia jest potwierdzana przez Reklamodawcę na piśmie.

25. Właściciel portalu odpowiada za nieprawidłowe działanie reklam spowodowane problemami technicznymi, wynikającymi z jego winy. W takim przypadku Reklamodawca ma prawo do uzyskania rekompensaty proporcjonalnej do wartości okresu, w którym reklama nie działała poprawnie.

26. Rekompensata, o której mowa w pkt. 25 może być udzielona poprzez obniżenie kwoty ustalonej za publikację reklamy lub ponowną publikację reklamy w portalu. Wybór sposobu rekompensaty zostanie ustalony pomiędzy stronami.

27. Właściciel portalu nie odpowiada za szkody lub nieprawidłowe działanie reklam, jeżeli zostały one dostarczone przez Reklamodawcę w wadliwej formie.

28. Właściciel portalu nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej.

29. Reklamodawca ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty publikacji. Reklama zostanie rozpatrzona przez Właściciela portalu w terminie do 14 dni.

30. Reklamacja powinna opisywać w sposób szczegółowy opis wad i usterek opublikowanej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia i propozycję rekompensaty. 3

1. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Właściciel portalu według własnego wyboru i możliwości, po konsultacji z Reklamodawcą zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty.

32. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za reklamę.

33. Powierzchnia reklamowa sprzedawana jest na czas określony, z wyjątkiem artykułów sponsorowanych.

34. Dostępne rodzaje powierzchni reklamowej określone są w pkt. 35. Poza wymienionymi formami strony mogą uzgodnić również inne, według możliwości właściciela portalu.

35. Wynagrodzenie za publikację reklamy jest ustalane w umowie podpisanej pomiędzy stronami.

36. Administrator może udzielić Reklamodawcy dodatkowego rabatu, którego wysokość jest określana indywidualnie i jest zależna od wielkości i częstotliwości zamówień.

37. W przypadku zmniejszenia ilości zamówionych reklam, Reklamodawca traci prawo do przyznanych mu indywidualnych rabatów.

38. Administrator może uzależnić wykonanie usługi od przedpłaty, wpłaty zadatku w umówionej wysokości lub innych, uzgodnionych między stronami zabezpieczeń.

39. W przypadku nie uiszczenia przedpłaty w określonym terminie, Administrator portalu zastrzega sobie prawo anulowania ustalonego rabatu lub wstrzymania publikacji reklamy.

40. Właściciel portalu po otrzymaniu zamówienia i uruchomieniu usługi wystawi i prześle Reklamodawcy na adres podany w zamówieniu fakturę lub faktury VAT obejmujące usługi zlecone w formularzu zamówienia. Zamawiający upoważnia właściciela portalu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

41. Reklamodawca zobowiązany jest dokonać płatności za zamówioną reklamę na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od jej wystawienia. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku właściciela portalu.

42. W przypadku opóźnienia zapłaty właściciel portalu naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

43. Właściciel portalu ma prawo odmówić dalszej publikacji reklam, w przypadku nieuregulowania płatności w terminie za zamieszczenie poprzednich reklam.

44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, rozstrzygnięcia załatwiane są pomiędzy stronami w trybie roboczym. W dalszej kolejności zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

45. W razie zaistnienia sporów dotyczących publikacji reklam, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela portalu.

46. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, bez powiadamiania Użytkowników i Reklamodawców.

47. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2010 r.


Specyfikacja techniczna reklam

BAGMAX - Torby i pokrowce na wymiar
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Powercarp.pl 2010r